Меню

Графік роботи

понеділок-п’ятниця
з 9-30 до 17-00

 

Закон України Про архітектурну діяльність

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

архітектурна діяльність – діяльність по створенню об'єктів архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектурного рішення та його втілення, координацію дій учасників розроблення всіх складових частин проектів з планування, забудови і благоустрою територій, будівництва будівель і споруд, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за їх будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та викладацької роботи у цій сфері; { Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

об'єкти архітектурної діяльності – будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

суб'єкти архітектурної діяльності – архітектори, інші особи, які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної документації, проектної документації для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, науково-дослідній і викладацькій роботі, замовники проектів та будівництва об'єктів архітектури, підрядники на виконання проектних і будівельних робіт, виробники будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі об'єктів архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження у сфері містобудування;

архітектурне рішення – авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі; { Абзац п'ятий частини першої статті 1 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

проект – документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил; { Абзац шостий частини першої статті 1 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

{ Абзац сьомий статті 1 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов; { Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 58-V від 01.08.2006, N 509-VI від 16.09.2008 }

погодження проекту – процедура встановлення відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

експертиза – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника надають звіти щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих звітів; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011 }

замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни об'єкта містобудування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; в редакції Закону N 509-VI від 16.09.2008 }

інжинірингова діяльність у сфері будівництва – діяльність з надання послуг інженерного та технічного характеру, до яких належать проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва, організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів і торгів, укладання договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а також здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта архітектури та консультації економічного, фінансового або іншого характеру; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

архітектор , що має кваліфікаційний сертифікат, – фахівець, який за результатами атестації отримав такий сертифікат, що надає йому повноваження ведення особистої діяльності у сфері архітектурної діяльності, і який несе відповідальність за результати своєї роботи; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

технічний нагляд – здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни об'єкта містобудування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності – неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності, які в установленому порядку набули відповідного статусу.

Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 2. Державне сприяння архітектурній діяльності


Держава забезпечує умови для здійснення архітектурної діяльності шляхом:

підтримки наукових досліджень, сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів в галузі містобудування, архітектури і будівництва;

залучення інвестицій у проектування і будівництво об'єктів архітектури;

проведення містобудівних та архітектурних конкурсів на створення нових, реконструкцію та реставрацію існуючих об'єктів архітектури загальнодержавного значення; { Абзац четвертий частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

захисту авторських прав і забезпечення свободи творчості архітекторів;

створення сприятливих організаційних, правових та економічних умов для діяльності творчих спілок архітекторів;

заохочення архітекторів, інших суб'єктів архітектурної діяльності за видатні досягнення у сфері містобудування та архітектури;

забезпечення участі України в міжнародних організаціях та заходах з питань архітектури, містобудування і охорони пам'яток архітектури; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

забезпечення адаптації нормативно-правової бази та навчальних професійних програм до міжнародних вимог, впровадження фундаментальних наукових знань, нових технологій проектування та будівництва у сфері містобудування; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

сприяння діяльності самоврядних професійних організацій архітекторів та інженерів; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

забезпечення безпеки будівництва, довговічності будинків та споруд, стимулювання заходів щодо заощадження енергії, захисту навколишнього природного середовища, а також забезпечення економічних та інших аспектів, важливих з погляду задоволення інтересів суспільства; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток національної архітектури.

Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність


Законодавство про архітектурну діяльність складається з Конституції України , законів України "Про основи містобудування" , "Про регулювання містобудівної діяльності" , "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" , цього Закону та інших нормативно-правових актів.

{ Стаття 3 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законамм N 3038-VI від 17.02.2011, N 4220-VI від 22.12.2011 }

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Комплекс робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури


Для створення об'єкта архітектури виконується комплекс робіт, який включає:

підготовку містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у випадках і порядку, передбачених законодавством; { Абзац другий статті 4 в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

здійснення в необхідних випадках передпроектних робіт, а також заходів з охорони нововиявлених під час здійснення будівництва або зміни об'єктів містобудування, що відповідно до закону мають антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення; { Абзац третій частини першої статті 4 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

пошук архітектурного рішення, розроблення, погодження у визначених законом випадках і затвердження проекту; { Абзац четвертий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

виконання робочої документації для будівництва, а в разі виконання її або окремих її частин іншим виконавцем – здійснення авторського нагляду за таким виконанням; { Абзац п'ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

будівництво та знесення об'єкта архітектури, архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляди під час здійснення будівництва або зміни об'єкта містобудування; { Абзац шостий частини першої статті 4 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

прийняття спорудженого об'єкта в експлуатацію.

Статтю 5 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 6. Архітектурні та містобудівні конкурси


Архітектурні та містобудівні конкурси проводяться для виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та економічних проектних пропозицій щодо об'єктів містобудування та архітектури і визначення виконавців проектної документації.

Архітектурні та містобудівні конкурси можуть організовуватися також для виявлення кращої проектної пропозиції щодо забудови конкретних земельних ділянок.

Виключно на конкурсній основі здійснюється розроблення проектів об'єктів архітектури, реалізація яких має суттєвий вплив на розвиток і формування забудови населених пунктів, а також об'єктів, які розміщуються в зоні охорони пам'яток історії та культури або можуть негативно впливати на території і об'єкти природно-заповідного фонду.

Необхідність проведення таких конкурсів визначається згідно з вимогами містобудівного законодавства та за рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, місцевих органів містобудування та архітектури, а також за ініціативою замовників та об'єднань професійних архітекторів.

Переможці архітектурних та містобудівних конкурсів визначаються журі, до складу якого повинно входити не менш як дві третини висококваліфікованих фахівців у сфері містобудування та архітектури.

Автор проекту, який переміг у конкурсі, має переважне право на подальше розроблення проектної документації, якщо інше не передбачено умовами конкурсу.

Особа, конкурсний проект якої визнано кращим, користується переважним правом його реалізації.

Положення про порядок проведення архітектурних та містобудівних конкурсів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Програми і умови архітектурних та містобудівних конкурсів складаються за участю Національної спілки архітекторів України або її місцевих організацій.

Конкурси проводяться за кошти замовника конкурсу.

Інформація про оголошення і результати конкурсу повинна бути оприлюднена у відповідних друкованих засобах масової інформації.

Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Статтю 6 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Статтю 6 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури


Проект об'єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов'язковою участю архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Проект об'єкта архітектури завіряється підписом і скріплюється особистою печаткою архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат.

Проектна документація на будівництво об'єктів, розроблена відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і природоохоронними органами.

Проекти об'єктів архітектури затверджуються замовником. Затвердження проектів об'єктів архітектури, які споруджуються із залученням державних коштів, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Перед затвердженням проектів у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" , проводиться їх експертиза.

До проведення експертизи архітектурного рішення проекту об'єкта архітектури обов'язково залучається архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно за згодою архітектора – автора проекту, а в разі відхилення від технічних умов – за погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які надали такі технічні умови, та замовником.

Внесення до затвердженого проекту змін, пов'язаних із зміною державних стандартів, норм і правил, здійснюється за згодою замовника, якщо інше не передбачено законом.

Особи, які беруть участь у розробленні проектів, не мають права проводити експертизу зазначених проектів, погоджувати їх або надавати дозвіл на виконання будівельних робіт за такими проектами.

Забороняється вимагати від замовників рішення архітектурно-містобудівної ради для подальшого розгляду і погодження проектної документації.

{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 58-V від 01.08.2006, N 1026-V від 16.05.2007, N 509-VI від 16.09.2008, N 800-VI від 25.12.2008; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

Стаття 8. Робоча документація для будівництва


Робоча документація для будівництва об'єкта архітектури виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі затвердженого проекту.

Робоча документація для будівництва або авторський нагляд за її розробкою виконуються за участю архітектора – автора затвердженого проекту відповідно до укладеного договору на розроблення проекту цього об'єкта архітектури. { Частина друга статті 8 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

Стаття 9. Будівництво об'єкта архітектури


Будівництво об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" .

{ Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

Архітектор – автор проекту або уповноважена ним особа бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта архітектури та підписує відповідний акт.

Без підпису архітектора – автора проекту або уповноваженої ним особи такий акт є недійсним.

Стаття 10. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд


{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1026-V від 16.05.2007 }

Для забезпечення під час забудови територій, розміщення і будівництва об'єктів архітектури додержання суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції здійснюється в установленому законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд.

{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1026-V від 16.05.2007, N 3038-VI від 17.02.2011 }

Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи .

{ Частина друга статті 10 в редакції Законів N 1026-V від 16.05.2007, N 4220-VI від 22.12.2011 } { Положення статті 10 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 4-рп/2009 від 03.02.2009 }

Стаття 11. Авторський та технічний нагляди


{ Назва статті 11 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

Під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. { Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Авторський нагляд здійснюється архітектором – автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. { Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

Порядок проведення авторського і технічного наглядів установлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Статтю 11 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Статтю 12 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Розділ III СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ. ТВОРЧІ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ

Стаття 13. Спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури


До спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури належать:

центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури;

уповноважений орган містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

управління містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських, відділи районних державних адміністрацій;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Уповноважений орган містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування і архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських, відділи районних державних адміністрацій підконтрольні і підзвітні відповідним органам виконавчої влади в межах, передбачених законом.

Органи місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність у сфері містобудування та архітектури відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" .

З питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчі органи сільських, селищних, міських рад підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 14. Головні архітектори


Керівники органів містобудування та архітектури, визначених статтею 13 цього Закону, за посадою є головними архітекторами відповідних адміністративно-територіальних одиниць .

Призначення на посаду головного архітектора здійснюється виключно за результатами конкурсу.

В конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років. { Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

Конкурси на заміщення посади головних архітекторів проводяться за участю місцевих організацій Національної спілки архітекторів України.

Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури як автори чи співавтори беруть участь у розробленні містобудівної документації відповідної території. Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури в межах закону можуть здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території їх адміністративної діяльності. У таких випадках погодження відповідних архітектурних рішень здійснюється органами містобудування та архітектури вищого рівня.

{ Частина п'ята статті 14 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

Головний архітектор міста, району погоджує містобудівне та архітектурне проектне рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення.

Статтю 14 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008

Статтю 15 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 16. Творчі спілки архітекторів


В Україні діє об'єднання професійних архітекторів – Національна спілка архітекторів України, а також відповідно до законодавства можуть створюватися і діяти інші творчі спілки архітекторів та самоврядні об'єднання у сфері архітектурної діяльності. { Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

Діяльність творчих спілок архітекторів та самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності здійснюється на основі їх статутів, зареєстрованих в установленому порядку. { Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

До складу комісії з професійної атестації архітекторів включаються представники від всеукраїнського об'єднання архітекторів та інших самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності.

Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 16-1. Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності


В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності.

Неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб, що провадять підприємницьку та професійну діяльність, набувають статусу саморегулівних організацій з дня їх реєстрації центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури і внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності.

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності визначають правила і стандарти підприємницької та професійної діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачають механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт неналежної якості.

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності можуть на підставі делегованих повноважень проводити професійну атестацію виконавців робіт , пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та залучатися до ліцензування господарської діяльності членів саморегулівної організації.

Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури визначає порядок реєстрації таких організацій і здійснює контроль за їх діяльністю.

{ Розділ III доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

Розділ IV ЗДІЙСНЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури


Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єкта архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України.

Органами ліцензування є Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи.

Відповідальні виконавці окремих видів робіт , пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проходять професійну атестацію. Перелік таких видів робіт і порядок професійної атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Професійна атестація виконавців робіт , пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проводиться центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Повноваження щодо проведення професійної атестації можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності. Саморегулівна організація набуває делегованих їй повноважень з дня опублікування центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури рішення про надання таких повноважень в офіційному виданні, визначеному таким органом.

До професійної атестації допускаються громадяни, які:

здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;

не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.

Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт , пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт , право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до реєстру атестованих осіб.

Форма кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення плати за проведення професійної атестації та її розміри затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV від 19.01.2006, N 509-VI від 16.09.2008; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

Стаття 18. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія


Професійна атестація виконавців робіт , пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, здійснюється Атестаційною архітектурно-будівельною комісією.

Атестаційна архітектурно-будівельна комісія:

визначає рівень кваліфікації і знань фахівців, їх спеціалізацію;

видає відповідні кваліфікаційні сертифікати, скасовує рішення про їх видачу;

може утворювати секції за видами робіт та професійної спеціалізації;

здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію , що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

{ Стаття 18 в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

Стаття 19. Проектні роботи, виконання яких не потребує наявності відповідного кваліфікаційного сертифіката


Виконання проектних робіт по створенню об'єктів архітектури не потребує наявності у фахівців відповідного кваліфікаційного сертифіката у разі:

здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом архітектора чи іншого фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт відповідного профілю;

розроблення проектних матеріалів, не передбачених для реалізації , пропозицій щодо можливості і умов забудови будь-якої земельної ділянки;

виконання робіт, що пов'язані з участю в містобудівних та архітектурних конкурсах, якщо їх умовами не передбачено інше;

проектування об'єктів, які відповідно до законодавства не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на їх виконання.

Статтю 19 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011

Стаття 20. Здійснення архітектурної діяльності іноземцями та особами без громадянства


Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, при здійсненні архітектурної діяльності користуються такими самими правами та несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, якщо інше не передбачено законами і міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

На території України іноземці та особи без громадянства, які не отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати роботи, визначені статтею 19 цього Закону, та брати участь у розробленні містобудівної документації, здійснювати проектування об'єктів архітектури, розробляти робочу документацію для будівництва лише на підставі договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензію на виконання окремих видів господарської діяльності у будівництві або із фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат. { Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV від 19.01.2006, N 58-V від 01.08.2006 }

Стаття 21. Здійснення архітектурної діяльності фізичними та юридичними особами України на території іноземних держав


Фізичні та юридичні особи України здійснюють архітектурну діяльність на території інших держав відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а так само до законодавства країни перебування.

Розділ V ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

Стаття 22. Права архітектора


Архітектор під час проектування і будівництва об'єктів архітектури має право:

без попереднього дозволу розробляти проектні пропозиції щодо забудови будь-якої земельної ділянки для визначення можливості і умов здійснення на ній будівництва об'єкта архітектури;

за дорученням замовника одержувати в установленому порядку містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки і технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури; { Абзац третій статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

вільно обирати засоби і способи реалізації архітектурного рішення;

за погодженням із замовником вносити в межах містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки зміни до затвердженого проекту; { Абзац п'ятий статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

за дорученням замовника брати участь у підготовці договорів підряду, організації конкурсів з визначення підрядника на проектування та будівництво, бути представником замовника в інших випадках, визначених договором;

залучати на договірній основі до розроблення проекту інших фахівців, здійснювати керівництво цими роботами або брати участь у виконанні робочої документації; { Абзац сьомий статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

здійснювати експертизу проектної документації згідно із професійною спеціалізацією, зазначеною у кваліфікаційному сертифікаті архітектора;

страхувати свою професійну відповідальність відповідно до закону.

Статтю 22 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 23. Права замовників


Замовники на проектування і будівництво об'єктів архітектури мають право:

обирати архітектора – розробника проекту або залучати його за результатами архітектурного чи містобудівного конкурсу, обирати підрядника на будівництво або залучати його за результатами будівельного тендера; { Абзац другий статті 23 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

затверджувати проект, якщо він не суперечить законодавству, містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки; { Абзац третій статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами N 509-VI від 16.09.2008; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

здійснювати контроль і технічний нагляд за додержанням вимог містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки під час проектування об'єкта архітектури, затвердженого проекту під час будівництва; { Абзац четвертий статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008, N 3038-VI від 17.02.2011 }

залучати осіб, які мають кваліфікаційний сертифікат, для здійснення функцій замовника та інжинірингу.

Статтю 23 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 24. Права підрядників


Підрядники на проектування і будівництво об'єкта архітектури мають право:

обирати на свій розсуд технологію, методи і спосіб розроблення та реалізації проекту об'єкта архітектури в межах державних будівельних стандартів, норм і правил; { Абзац другий статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

виконувати робочу документацію для будівництва об'єкта архітектури відповідно до затвердженого проекту за безпосередньою участю або під авторським наглядом архітектора – автора проекту чи уповноваженої ним особи за його письмовою згодою; { Абзац третій статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

здійснювати інші дії, передбачені договорами підряду, у встановленому законодавством порядку.

Стаття 25. Права громадян та громадських організацій


Громадяни та громадські організації, які не беруть безпосередньої участі у створенні об'єктів архітектури, мають право:

одержувати в органах влади інформацію щодо підготовки і прийняття рішень з планування, забудови та реконструкції населених пунктів, окремих територій і конкретних об'єктів архітектури, додержання при цьому вимог законодавства про збереження пам'яток історії та культури, довкілля;

брати участь в обговоренні архітектурних рішень проектів у встановленому порядку;

захищати свої інтереси під час проектування і будівництва нових та експлуатації існуючих об'єктів архітектури відповідно до законодавства.

Порядок громадського обговорення містобудівної документації та проектів будівництва, а також порядок урахування в них пропозицій громадськості визначаються законом.

Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 26. Обов'язки архітектора, інших проектувальників


Архітектор, інші проектувальники, які здійснюють роботи по створенню об'єктів архітектури, зобов'язані:

додержуватися державних стандартів, норм і правил, вимог вихідних даних на проектування; { Абзац другий частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

не порушувати під час проектування, організації і виконання будівельних робіт законні права та інтереси власників і користувачів будинків і споруд, прилеглих до ділянки забудови;

не розголошувати без згоди замовника відомості, які становлять комерційну таємницю проекту.

Проектна організація, яка розробляла проектну документацію, а також головний архітектор та головний інженер проекту несуть відповідальність за відповідність проектної документації вихідним даним на проектування, вимогам державних стандартів, норм і правил.

Статтю 26 доповнено частиною другою згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 27. Обов'язки замовників та підрядників


Замовники та підрядники під час створення об'єкта архітектури зобов'язані:

доручати виконання окремих видів проектних і будівельних робіт особам, які мають відповідну ліцензію ;

обирати виконавців робочої документації для будівництва з додержанням вимог статті 8 цього Закону;

забезпечувати будівництво об'єктів архітектури згідно з робочою документацією, застосовувати будівельні матеріали, вироби і конструкції, які відповідають державним стандартам, нормам і правилам і такі, що пройшли сертифікацію, якщо вона є обов'язковою;

не порушувати під час організації і виконання будівельних робіт законні права та інтереси користувачів прилеглих земельних ділянок, власників розташованих на них будинків і споруд, відшкодовувати завдані їм збитки відповідно до закону;

поінформувати у триденний строк місцеві органи охорони пам'яток історії та культури про нововиявлені під час будівельних робіт об'єкти, що мають антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення; { Абзац шостий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

не включати до завдання на проектування вимог, що суперечать вимогам законодавства України, затвердженій містобудівній документації, державним нормам, стандартам і правилам.

Замовники, крім виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, також зобов'язані передавати один комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, власникові такого об'єкта для постійного зберігання.

Статтю 27 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Статтю 27 доповнено частиною другою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 28. Обов'язки власників та користувачів об'єктів архітектури


Власники та користувачі об'єктів архітектури зобов'язані:

утримувати в належному стані будинки і споруди, а так само закріплені за ними земельні ділянки, додержуватися під час експлуатації об'єкта архітектури вимог, визначених у його архітектурно-технічному паспорті, а також вимог законодавства; { Абзац другий статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

отримувати в установленому законодавством порядку дозвіл на виконання робіт, пов'язаних із реконструкцією, реставрацією чи капітальним ремонтом об'єкта архітектури;

у разі необхідності внесення змін до об'ємно-просторових, планувальних та інших рішень об'єкта архітектури розробляти відповідну проектну документацію згідно з вимогами архітектурно-технічного паспорта об'єкта, погоджувати, затверджувати її та проводити будівельні роботи в установленому законодавством порядку; { Абзац четвертий статті 28 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

зберігати комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури, та передавати цю документацію новому власнику.

Статтю 28 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Розділ VI АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 29. Об'єкти та суб'єкти авторського права в галузі архітектури


Відносини, що виникають під час створення і використання об'єктів архітектури як об'єктів авторського права, регулюються Цивільним кодексом України , Законом України "Про авторське право і суміжні права" , цим Законом та іншими законодавчими актами України. { Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

Об'єктами авторського права в галузі архітектури є твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, а також плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються архітектури.

Особа , творчою працею якої створено об'єкти архітектури як об'єкти авторського права, вважається автором цих об'єктів.

Співавторами не можуть бути особи, які подають автору об'єкта архітектури технічну, консультаційну чи організаційну допомогу або такі, що здійснюють організацію проектування і будівництва , контроль за виконанням зазначених робіт.

Стаття 30. Майнові права на об'єкт архітектури


Майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта або замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Істотною умовою договору про створення твору містобудування є правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію з планування територій після передачі її замовнику.

Обов'язкові умови договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права визначаються Цивільним кодексом України та Законом України "Про авторське право і суміжні права" .

Автор проекту твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва має виключне право на участь у подальшій його реалізації, якщо інше не передбачено умовами договору із замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює, а також на внесення змін до не завершеного будівництвом чи збудованого твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва у разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції.

Використання проекту твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва для реалізації допускається тільки одноразово, якщо інше не обумовлено договором, згідно з яким створено проект. Повторне використання такого проекту і розробленої на його основі робочої документації здійснюється виключно за згодою автора з виплатою йому або його правонаступникам авторської винагороди.

Автор об'єкта архітектури як об'єкта авторського права має право на одержання у встановленому законодавством порядку авторської винагороди за його створення і використання.

Статтю 30 доповнено частиною згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008

Стаття 31. Особисті немайнові права автора (співавторів) об'єкта архітектури


Особистими немайновими правами інтелектуальної власності автора об'єкта архітектури як об'єкта авторського права є відповідні права, визначені Цивільним кодексом України , Законом України "Про авторське право і суміжні права" та зокрема:

право фотографувати, здійснювати відеозйомку відповідного об'єкта архітектури як об'єкта авторського права, крім випадків, визначених законом;

право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином свого імені на об'єкті архітектури як об'єкті авторського права, якщо це практично можливо.

{ Частина перша статті 31 в редакції Закону N 58-V від 01.08.2006 }

Особисті немайнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права належать його автору незалежно від умов договору між автором та замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює.

{ Розділ VI в редакції Закону N 1407-IV від 03.02.2004 }

Розділ VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АРХІТЕКТУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про архітектурну діяльність

Порушення законодавства про архітектурну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

Стаття 33. Вирішення спорів, що виникають у процесі здійснення архітектурної діяльності

Спори, що виникають у процесі здійснення архітектурної діяльності, в тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, вирішуються у встановленому законом порядку.

One Response to Закон України Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Архітектурно-будівельний BUSINESS FORUM «Відбудова України. Трансформація та Модернізація»

Шановні колеги!


 05-06 жовтня у КВЦ “Парковий” у Києві, відбудеться  Архітектурно-будівельний BUSINESS FORUM «Відбудова України. Трансформація та Модернізація». Запрошуємо вас узяти участь у заході.

Детальна інформація за посиланнями


https://kbu.org.ua/component/icagenda/arkhitekturno-budivelnyi-forum-vidbudova-krainy-stratehiia-zmin-dlia-arkhitektoriv-developeriv-ta-zabudovnykiv

https://www.business-forum.info/

Інформація щодо чергового засідання гуманітарно-економічного саміту «World For Ukraine».

28-29 вересня 2023 року у G2Arena у Ясенці відбудеться чергове засідання гуманітарно-економічного саміту «World For Ukraine».
Серед представників: голова Підкарпатської палати цивільних інженерів Гжегож Дубік та член Палати та секретар комісії із зовнішнього співробітництва Піотр Чмура. У саміті візьме участь президент Всеукраїнської громадської організації “Гільдія проектувальників у будівництві” Юрій Рубан та член Окружної палати інженерів-будівельників Рафал Потепа.

Детальна інформація – за посиланням https://tiny.pl/cdwqp